Master Plan

תוכניות אב

תוכנית אב או בשמה האחר תוכנית אסטרטגית ארגונית נועדה לספק לארגון מבט כולל וארוך טווח על האופן בו הארגון מתעתד לממש את חזונו ויעדיו. 

התוכנית נבנית בהלימה עם האסטרטגיה הארגונית / העסקית תוך יצירת קשר ותלות בינהן. 

צוות אמן מביא איתו ידע, הבנה ומומחיות המבוססת על מתודולוגיותו-BEST PRACTISE לתכנון ארוך טווח ותרגומו לתוכניות רב שנתיות, שנתיות, תוכניות שנתיות עד לפרויקטים הבודדים. 

בסיום פרק הכנת תוכנית האב, הארגון מקבל מסמך המכיל תוכנית מפורטת לשנים הקרובות, מערך מדדים ויעדים לבחינת אפקטיביות התוכנית, כאשר לשנה הקרובה הצוות מספק רשימת פרויקטים (עד רמת מסמכי ייזום).

הצוות מלווה את הארגון לאורך התקופה ומוודא עמידה ביעדים, עדכון התוכנית בהתאם לדרישות הארגוניות / העסקיות והמציאות המשתנה.

הצוות מצליח לחולל שינויים גדולים באמצעות תוכניות סדורות אלו!