Surveys & Researches

סקרים ומחקרים

צוות ייעודי של חברת אמן מבצע מגוון רחב מאוד של סקרים ומחקרים, בהתאם לצרכי הלקוח. 

סקרים ומחקרים אלו נועדו להשיג מידע מהימן ורלוונטי ולהציגו באופן ברור, כך שארגון יוכל לקבל החלטות מושכלות וטובות יותר המבוססות על נתונים ועובדות.

צוות החוקרים של אמן יודעים לשאול את השאלות הנכונות, תוך הכוונה לאוכלוסייה המתאימה (סיוע בהגדרת “שאלת המחקר” – מה באמת צריכים לדעת), ובעיקר להביא לכם את הממצאים והתובנות בצורה שתוכלו להבינם, להפיק מהם לקחים, וליישמם בשטח.
אחד המבדלים והיתרונות שלנו הוא יצירת סקרTAILOR MADE – – סקר/מחקר אשר תפור על פי מידותיו וצרכיו של כל לקוח והתאמה מלאה של נדבכיו.

לצוות אמן גישה למאגרי מידע ממקורות מגוונים בארץ ובעולם. 

מעבר לסקרים שמקור המידע שלהם נמצא מחוץ לארגון, אמן מבצעת סקרים פנים ארגוניים המאפשרים תמונה אותנטית למידת המחוברות של העובדים לארגון ומידת המחויבות שלהם, לצד בדיקת דופק ושביעות רצון בנושאים ייחודיים אותם הארגון רוצה לבדוק.