IT Risk Assessment

הערכה וניהול סיכוני טכנולוגיות המידע

ניהול סיכוני מערכות מידע הינו נדבך מרכזי במדיניות טכנולוגית מידע המהווה חלק ממדיניות של התאגיד הארגוני. 

סיכון IT הינו כל סיכון ארגוני, אשר כרוך בשימוש, בעלות, הפעלת ואימוץ טכנולוגיות מידע בארגון. 

מטרת ניהול סיכוני ה -IT הנה להבטיח שטכנולוגית המידע תומכת במימוש היעדים העסקיים של הארגון תוך השאת ערך מירבי בגין ההשקעות במערך ה – IT הארגוני.

צוות אמן בשיתוף עם צוות טכנולגי מחברת הבת סיסנת מתמחה בזיהוי ואיתור סיכונים טכנולוגיים הכולל בין היתר:
מיפוי נכסי המידע והמערך הטכנולוגי
מיפוי תהליכים משמעותיים בסביבת טכנולוגית המידע
מיפוי הבקרה הפנימית – בקרות כלליות ובקרות יישום מרכזיות
איתור הסיכונים והחשיפות הקיימים כיום בסביבה הטכנולוגית
קביעת הבקרות הנדרשות לצורך צמצום הסיכונים ושיפור התהליכים בסביבת מערכות המידע
בניית תוכנית המשכיות עסקית
היערכות לשעת חירום והתאוששות מאסון
סיוע בכתיבת מדיניות ניהול סיכונים ונהלי עבודה משלימים

הצוות אף מציע פתרונות ושיפור המערכות והתהליכים בארגון למניעת פגיעה פוטנציאלית עתידית. 

הצוות מתבסס על מתודולוגיות ייחודיות וכלים טכנולוגיים המאפשרים לנו לספק ערך ייחודי ויתרון תחרותי ללקוחותינו.