Risk Assessment

הערכה וניהול סיכונים

סיכון הוא אירוע שהתרחשותו עלולה לפגוע בארגון או בעובדיו כאשר הפגיעה עלולה לגרום לנזקים לרכוש החברה, לבריאות העובדים, לנזקים גופניים ו/או נפשיים. 

ניהול סיכונים הוא תהליך שבו הנהלת הארגון ו/או מי מטעמה מזהה את הסיכונים העלולים לסכן את הארגון, להעריך את המשמעות שלהם, את סבירות ההתרחשות שלהם ואת הדרכים היעילות ביותר להתמודד איתם (תוכנית גידור). 

לאמן צוות ייעודי העוסק בהערכה וניהול סיכונים ארגונים אשר ממפה:
סיכונים תפעוליים
סיכונים פיננסיים
סיכונים משפטיים
סיכונים נוספים
צוות אמן מציע ללקוחות החברה שתי שיטות להערכת הנזק :
השיטה הכמותית – תנסה לאמוד כמה כסף יעלו לנו הנזקים
השיטה האיכותית – תגדיר את רמת הנזק, גבוה, בינוני או נמוך.

בתום מיפוי וניתוח הסיכונים הארגוניים הצוות בשיתוף ההנהלת החברה תתעדף את הטיפול במניעת הסיכון, תפעל לצמצום החשיפה אליהם ותגדיר את האסטרטגיות המתאימות להתמודדות עם הסיכונים. 

הצוות אף מלווה את הארגון לאורך זמן ובוחן את המגמות ומעדכן את הסקר ובעיקר את תוכניות הגידור