Operational Strategy

אסטרטגיה תפעולית

אסטרטגיה תפעולית מגדירה את דרך הפעולה התפעולית במטרה לעזור לארגון לממש את יעדיו ומטרותיו ולהשיג יתרון תחרותי.
אסטרטגיה תפעולית יכולה לעסוק במגוון סוגיות כגון:
אסטרטגיית Make/Buy
פריסה גיאוגרפית / אתרית של שרשרת האספקה
אסטרטגית מלאי – Make to stock / Order
הגדלת תפוקות וצמצום עלויות לרבות השקעה נדרשת בתשתיות וטכנולוגיה ועוד.

חברת אמן מתמחה בבניית אסטרטגיות תפעוליות ומממשת אותן באמצעות מומחים מובילים בתעשייה הישראלית אשר מתבססים על שיטה ייחודית שגיבשה החברה ואשר כוללת 6 שלבים:
א. מיפוי אסטרטגיה ארגונית והאתגרים
ב. ניתוח מצב קיים תוך התייחסות ל- BENCHMARK של ארגונים דומים
ג. הגדרת יעדים אסטרטגיים לתפעול ולשרשרת האספקה
ד. בניית האסטרטגיה לרבות הצגת מספר חלופות והמלצה על חלופה מומלצת
ה. בניית תוכנית עבודה למימוש האסטרטגיה התפעולית כולל מדדים להצלחתה
ו. ניהול מעקב ובקרה אחר מימוש התוכנית והשגת יעדי האסטרטגיה