Energy independence

עצמאות אנרגטית

עצמאות אנרגטית היא מושג שזכה לתשומת לב משמעותית בשנים האחרונות, שכן ארגונים רבים שואפים לאבטח את מקורות האנרגיה שלהם ולהפחית את התלות בספקים חיצוניים. 

יתרה מכך, הארגונים סובלים ממספר בעיות שעיקרן:
הוצאות גדולות בתחום האנרגיה
חוסר יעילות אנרגית
שימוש בטכנולוגיות ישנות
זיהום ובעיות של איכות סביבה

צוות מומחים מטעם חברת אמן מציע לכם בחינת מעמיקה של הנושא הכוללת בין היתר תכנון מפעלי אנרגיה המותאמים לתנאים היחודיים של הארגון (גיאוגרפי, רגולטורי וכיוב’) תוך התייחסות לכדאיות הכלכלית של המהלך. 

עם ההבנה שהנושא ישים הצוות בונה תוכנית ארוכת טווח לרבות בחינת חלופות, ניהול סיכונים, תמחיר ובדיקת אלטרנטיבות למימוש. הצוות מלווה את הארגון עד המימוש המלא.

חשיבה יצירתית וחזון יאפשרו לצוות אמן לחולל שינויים גדולים ולאפשר לארגון עצמאות אנרגתית לצד החזר השקעה!